Stellaris – přepracované planety v patchi 2.2 – 2. část

Přepracované planety v patchi 2.2 ‚Le Guin‘ – kompletní rekonstrukce systému řízení planet a změna planetárních dlaždic.

V této části jsou popsána pracovní místa, vrstvy obyvatel, bydlení, růst populace a její migrace. Všechny screenshoty jsou samozřejmě jen první pracovní nástřely a ve finální verzi mohou vypadat úplně jinak.

Pracovní místa

V updatu Le Guin jsou pracovní místa hlavním zdrojem produkce zdrojů na planetě. Pracovní místa se děli do dvou kategorií – pracovní místa omezená a neomezená. Omezená pracovní místa jsou limitovaná zdroji planety. Například v těžebních pracech můžete mít jen tolik populaci, kolik máte težebních distriktů. Neomezená pracovní místa budou vždy obsazena populacemi, které splňují patřičné podmínky pro vybranou práci.

Například druh, který je stanoven jako dobytek, bude zaměstnán na speciálních místech jako dobytek, který nevyžaduje žádnou údržbu, produkuje jídlo a nevyžaduje příliš velké ubytování. Populace budou automaticky obsazovat prázdná pracovní místa, pro která jsou kvalifikovány. Každá práce má svoje specifika, kvůli kterým je pro danou práci ta či ona populace vhodná. Pracovitá populace bude například vhodnější pro práci s minerály, než nepracovitá populace. Vhodnější populace může z práce vytlačit méně vhodnou populaci. Stavební parta robotické populace patrně rychle vytlačí z práce v těžbě vaše organické horníky. Hráč si bude moci prioritu pracovních míst nastavit, takže některá pracovní místa budou obsazována přednostně, ale nebude moci manuálně přidělovat specifickou práci určitým populacím, jak to bylo ve starém systému, který jsme opustili.

Kromě produkce zdrojů existuje také široká škála pracovních míst, spojená s administrativou a péčí o potřeby populací. Například úředníci jsou pracovníci ve službách, které produkují malé množství luxusního zboží a při rozkvětu domácí ekonomiky zvyšují obchodní hodnotu planety. Vymahači jsou vaše policie, která potlačuje opozici a snižuje na planetě zločinnost (více v dalším díle).

Některá pracovní místa jsou vzácnější, než jíná. Těžba krystalů je možná jen na planetách, které mají ložiska vzácných krystalů. Některé anomálie přidávají planetám jedinečné vlastnosti, vytvářející unikátní pracovní místa výhradně na této planetě. Některé říše, například společná mysl, mají speciální pracovní místa, která jiné druhy nemají. Pracovní místa jsou plně modifikovatelná a přinášejí automodifikátory a funkce, které velice usnadňují práci moderům.

Vrstvy a nezaměstnanost

Velká většina populací bude patřit k vrstvám, představujícím společenské třídy a další široké segmenty obyvatelstva. Přesné rozvrstvení obyvatelstva bude záviset na typu říše, za kterou hrajete, ale v normální říši bude obyvatelstvo obvykle rozděleno do tří kategorií:

Vládci: vrstva představující vládce a bohatou elitu. Vládnoucí populace mají mnohem větší vliv na stabilitu, než ostatní dvě třídy (více v dalším pokračování) a aby byly šťastné, vyžadují hodně luxusního zboží.

Specialisti: vrstva představující vzdělané obyvatelstvo, pracující v prestižních a velmi dobře placených pracovních místech. Specialisti obvykle pracují v rafinaci zdrojů, nebo pracují duševně. Aby zůstali šťastní, potřebují více luxusního zboží, než dělníci.

Dělníci: vrstva představující většinu pracujících populací. Obvykle pracují v základní těžbě zdrojů a potřebují méně luxusního zboží, než vládci a specialisti.

Kromě těchto tří vrstev existují ještě některé zvláštní vrstvy, splňující určité specifické podmínky, například vrstva otroků pro zotročené populace. Otrocké populace obvykle nevyžadují téměř žádné luxusní zboží, ale zpravidla mohou obsadit jen dělnická pracovní místa. Každá práce je spojena s určitou vrstvou (jako je vrstva vládců pro administrativu) a populace budou většinou obsazovat práce podle vrstvy, do které patří. Nicméně zatímco povýšení populace do vyšší vrstvy je bezproblémové, degradace do nižší vrstvy rozhodně bezproblémová nebude.

Nezaměstnaná populace zůstane ve vrstvě, jejíž práci obvykle vykonávala a odmítne obsadit dostupná pracovní místa nižší vrstvy. Časem pak tyto populace degradují na nižší vrstvu. Protože však nezaměstnanost může způsobovat značnou nešťastnost, budou degradující nezaměstnané populace představovat pro planetu zdroj nestability. Tento účinek bude navíc zesílen mnohovrstevnou říší, kde nedostatek sociálního zabezpečení zvyší u nezaměstnaných populací penalizaci štěstí.

Bydlení

Jeden z hlavních důvodůpro přepracování systému dlaždic bylo omezení, které na planetu dovolilo umístit maximálně 25 populací, ale také zjištění, že planety nemohou být nikdy přelidněné, nebo velmi řídce osídlené a že ideální množství populací na planetě se rovná počtu dlaždic.

V updatu Le Guin je zásadní omezení jedné populace na dlaždici nahrazeno daleko měkčím omezením, zvaným bydlení. Bydleni je hodnota, kterou planetě poskytují především distrikty. Městský distrikt má mnohem více bydlení, než jeho alternativy, zaměřené na zdroje. Každá populace standardně vyžaduje jednu jednotku bydlení. požadavky populací na bydlení se však mohou měnit podle jejich vlastností, vrstvy, práce a podobně.

Například robotická populace, která nemá občanská práva, nebo není myslící, vyžaduje mnohem méně bydlení, než obvyklé populace. Její uskladnění a podpůrná infrastruktura totiž na planetě zabere méně místa, než bydlení, obsazené vašimi občany.

Bydlení není pevně limitováno a pokud bude obyvatelstvo planety růst bez výstavby dalšího bydlení, ubytovací požadavky populací mohou překročit množství dostupného bydlení. Tomu se pak říká přelidnění a jeho následkem budou různé penalizace a negativní účinky, jako je snížená rychlost růstu a snížení štěstí či stability.

Zvyšuje však také na planetě rychlost migrace, takže menší přelidnění vašich planet může být ve skutečnosti blahodárné, protože podpoří růst vašich kolonií.

 

 

 

Růst a migrace

Migrace je koncept, který ve Stellaris nikdy nebyl náležitě zpracován. Bylo tam hodně mechanismů spojených s přesunem populací a tyto mechanismy byly poněkud nejasné. Pokud to nějaká populace zabalila a přesunula se na jiný svět ve velkém, bylo to pro hráče většinou obtěžující, protože populace opustila důležité stavby planety jen proto, aby se mohla usadit na nějaké odporné ledové kouli na druhém konci říše.

Proto byl mechanismus migrace předělán. Nový systém by měl být lépe navázán na růst populace a lépe vysvětlit, jaké výhody získáte z planetární migrace.

V novém systému růstu a migrace má každá planeta pět hlavních proměnných, které určí její demografický směr. Růst populace, pokles populace, imigrační tlak, emigrační tlak a stavba populace.

Růst populace: základní úroveň růstu populace na planetě přirozenou reprodukcí a imigrací. Druhy na planetě ve stanovené době porostou, ale není to omezeno na druhy, které už na planetě žijí. Každý druh, který má teoretickou možnost dostat se migrací na planetu, na ní přípdně bude moci růst.

Při výběru druhů, které porostou, budou mít obvykle prioritu druhy, které byly na planetě poddimenzované. To například znamená, že říše se synkretickou evolucí bude mít postupně rostoucí druhy ve všech nových koloniích, misto toho, aby kolonizovaly jen jedním vybraným druhem. Bude to ovšem ovlivněno právy, které jste těmto druhům přiznali, takže druhy s plnými občanskými právy budou mít při rozhodování o růstu daleko lepší možnosti, než druhy jen usídlené.

Pokles populace: představuje úbytek určitých planetárních druhů a obvykle je výsledkem změny demografie, nebo čistek. Na přelidněných planetách s přemnoženými druhy budou klesat populace těchto přemnožených druhů a budou nahrazovány druhy s nízkou populací. To znamená, že demografie planety se bude časem měnit.

Například po podpisu migrační dohody a při xenofilie bude váš svět kosmopolitní a multikulturní, nebo se váš hlavní druh s plnými občanskými právy přesune na obsazené planety a při xenofobii nahradí méně privilegované populace. Prudký pokles druhu zajistí čistky, které při použití vysídlení vytvoří masivní množství uprchlíků a způsobí velkou emigraci.

Imigrace a emigrace: každá planeta má hodnotu imigračního a emigračního tlaku, generovanou faktory bydlení, stability, nezaměstnanosti a podobně. Celkový stav migrace na planetě se vypočíta odečtem emigrace od imigrace. Planeta s větší imigrací než emigrací bude mít rychlejší populační pokles, ale bude ‚exportovat‘ svou emigrační hodnotu do migračního zásobníku, odkud bude distribuována mezi potenciální imigrační cíle.

Planety s vyšším imigračním tlakem získají z této imigrace větší podíl, který se přelije přímo do růstu populace. Normálně mohou planety posílat své vystěhovalce jen na planety ve stejné říši, ale podpis migrační smlouvy, nebo přijímání uprchlíků vám umožní získat migraci i z planet mimo vaši říši. (To si ale sakra dobře rozmyslete a než to uděláte, mrkněte se do španělské Ceuty. – pozn. překladatele)

Staba populací: představuje planetární kapacitu pro stavbu umělých populací (obvykle robotických) a je poskytována speciálními budovami. Každá jednotka stavby populací poskytuje pracovní místa, která budou automaticky přispívat k 1 růstu dalších umělých úpopulací, postavených na planetě. Na planetě se mohou populace jak stavět, tak přirozeně růst. Mezi stavbou populací a emigrací či imigrací není žádné spojení, kromě možnosti vystavět přelidněnou planetu.

To je pro dnešek všechno. Příště si popíšeme štěstí, stabilitu a zločin.