Imperátor – deník vývojáře č. 37

Zdravím vás. Vítejte u 37. dílu deníku vývojáře Imperátora! Dnes budeme mluvit o poddaných státech v Imperátorovi a jejich loajalitě, o občanských válkách a o podpoře rebelů v cizí zemi.

 

Občanské války a vzpoury

Mauryjská občanská válka

Jak už bylo popsáno v předchozích denících, občanská válka a vzpoura závisí na loajalitě vašich provincií a vašich postav. Občanská válka vypukne, pokud je 33% ozbrojených sil vaší země v rukách neloajalních generálů, nebo pokud 33% vašeho obyvatelstva žije v neloajálních provinciích. Občanská válka rozdělí vaši zemi na dvě frakce a skončí až po kapitulaci jedné z nich.

Vzpoura vypukne, pokud 20% vašeho obyvatelstva žije v neloajálních provinciích s cizí kulturou. Vzpoura vypukne ve vzbouřených zemích kvůli různým neloajálním cizincům ve vaší zemi a vyústí v povstání, které se bude snažit získat nezávislost.

Následky očanské války po obzvlášť chaotické situaci

 

Poddané státy

Poddané státy jsou ty, které nejsou schopny provádět vlastní diplomacii. Místo toho uzavřely obrannou smlouvu se silnější zemí, která se stala jejich vládcem. Význam této věci se bude lišit v závislosti na typu poddané země, ale existují všeobecná pravidla, kterým podléhají všichni:

• Poddaný nemůže s ostatními zeměmi uzavřít jinou dohodu, než obchodní.
• Když se země stane poddanou, všechny její dosavadní diplomatické dohody se ruší.
• Vládce a poddaný mají vždy vzájemný vojenský přístup na svá území.
• Poddaný má vojenský přístup na území jiných poddaných téhož vládce.
• Poddaný může kdykoliv opustit poddanský vztah vyhlášením války svému vládci.

Většina poddaných bude svému vládci platit nějakou část svých zdrojů. Druh a množství závisí na typu poddaného.

 

Požadavky

Většina typů poddaných má požadavky, které musejí být vládcem splněny, aby bylo možné nastolit poddanský vztah. Tyto požadavky jsou kontrolovány při vytvoření poddanského vztahu, ale pokud přestanou platit (například pokud poddaný přesáhne určitou požadovanou velikost), bude obtížnější vztah udržet. Mezi účastníkt vztahu začne docházet k třenicím ve formě pravidelných událostí.

 

Loajalita poddaných

Každý poddaný má hodnostu loajality vůči svému vládci. Tato hodnota je modifikátorem výše platby, kterou poddaný posílá svému vládci. Při nízké loajalitě může docházet k povstáním a občanským válkám proti vládci. Loajalita poddaných je hodnota v intervalu 0 – 100, kde 100 znamená absolutní loajalitu.

Jestliže loajalita poddaného poklesne pod 50, bude považován za neloajálního:

• Tím se snížuje poplatek vládci až o 50% (až do 0 loajality)
• Pokud dojde k povstání, poddaní této kultury se přidají ke vzbouřencům.
• Pokud dojde k občanské válce a stát je neloajální, přídá se ke vzbouřencům.

Loajalita je ovlivněna vztahem mezi poddaným a vládcem, porovnáním velikosti armády vládce a poddaného stejné kultury, porovnáním velikostí populací a dalšími věcmi, jako jsou zákony, agresivní expanze vládce, tyranie a stabilita.

 

Integrace

Vládce může někdy chtít poddaného integrovat. To vyžaduje mít vztah větší než 190 a pak po dlouhé době změnit zemi na vládcem přímo vlastněné území. Všechny typy poddaných však nelze integrovat. Například poplatníci mají s vládcem natolik volný vztah, že integrace není možná.

 

Podpora rebelů

Podporou rebelů získáte možost destabilizovat velkou říši. Všechny velké říše mají k dispozici diplomatickou akci, nazvanou „Podpora rebelů“, která vám umožní snížit o 20 bodů štěstí všech populací,které nejsou ze státní kulturní skupiny cílové země. Jejím potenciálním následkem může být rostoucí nepokoj a upadající loajalita provincií v cílové zemi.

Země, která podporuje rebely, očekává, že rebelové vyvolají válku a cílová země se jim bude muset bránit. Země podporující rebely utrpí po dobu své podpory penalizaci 5 bodů diplomatické reputace a zvýšení agresivní expanze 0,02 měsíčně. Protože už sama agresivní expanze snižuje štěstí cizích populací a za nějakou dobu je může zcela vyčerpat, není vhodné podporovat rebely bez předchozího důkladného uvážení.

Cílová země bude mít po dobu podpory rebelů proti podporující zemi casus belli.

 

Typy poddaných

Nyní se podíváme na typyp poddaných, kteří se ve hře vyskytují. O mnoha z nich už byla řeč v předchozích denících.

 

Poplatníci

Patrně nejobvyklejší typ poddaných, který odvádí tribut, neboli poplatek. Jedná se o poměrně volný vztah, kde poddaný hledá ochranu výměnou za poplatek. Na rozdíl od většiny poddaných může poplatník svůj vztah s vládcem kdykoliv zrušit s tím rizikem, že bývalý vládce získá casus belli pro porušení cti.

Platba: vládci se platí 25% měsíčního příjmu.
Požadavky: poplatníkem se muže stát kdokoliv.
Speciální pravidla:
• Pokud bude poddaný napaden, vládce jej bude bránit.
• Tento vztah nestojí diplomatický slot.
• Poddaný se nebude účastnit válek svého vládce.
• Poddaný nemůže být integrován diplomatickou cestou.
• Poddaný může diplomatickou cestou tento vztah zrušit.

 

Vazalové

Vazal je městský stát, který se zavázal následovat vedení větší a vlivnější země stejné kulturní skupiny. V historii to většinou byly země, které byly s ostatními poddanými součástí nějaké ligy s jedním vládcem. Toto je privilegovaný poddanský typ s poměrně rozsáhlými povinnostmi.

Vazalové poskytují svému vladaři pracovní sílu a očekává se, že s budou podílet na jeho válkách. Historickým příkladem je římská socie, punská města pod vládou Kartága nebo egejské městské ligy ve Frýgii, ovládané Antigonidy.

Platba: vládci se platí 35% měsíčního příjmu pracovní síly.
Požadavky:
• Poddaný nesmí mít víc než 10 měst.
• Vládce musí mít víc než 20 měst.
• Vládce a poddaný musejí být ve stejné kulturní skupině.
Modifikátory:
• Poddaný získává o 5% méně občanského štěstí a cenu -10% za údržbu armády
Speciální pravidla:
• Pokud bude poddaný napaden, vládce jej bude bránit.
• Tento vztah nestojí diplomatický slot.
• Poddaný se přidá k válce svého vládce.
• Poddaný může být integrován diplomatickou cestou.
• Poddaný nemůže diplomatickou cestou tento vztah zrušit.

 

Vazalské kmeny

Vazalské kmeny jsou kmenová království, náčelnictví nebo federace, která mají blízký vztah ke státu se silnější civilizační hodnotou. Pro domorodý stát to je snadnější cesta k civilizaci, protože zvyšuje jak státní, tak městskou civilizační hodnotu. Kmenový stát platí vládci svou pracovní silou a vládce jej za to chrání. Historickým příkladem takového vztahu je Numidské království, podřízené Kartágu, nebo různé státy na hranicích Říma.

Platba: vládci se platí 15% měsíčního příjmu pracovní síly.
Požadavky:
• Poddaný musí být kmen.
• Vládce nesmí být kmen.
• Vládce musí mít ve svém hlavním městě vyšší civilizační hodnotu, než jeho poddaný.
• Vládce nesmí mít více než 10 kmenových vazalů.
Modifikátory:
• Vládce získává o 3% více štěstí domorodců za poddaného stejného typu
• Poddaný získává o 10% vyšší strop civilizační hodnoty.
• Poddaný získává 1 bod měsíčního růstu civilizace.
Speciální pravidla:
• Pokud bude poddaný napaden, vládce jej bude bránit.
• Poddaný se neúčastní válek svého vládce.
• Poddaný nemůže být integrován diplomatickou cestou.
• Tento vztah nestojí diplomatický slot.
• Poddaný může diplomatickou cestou tento vztah zrušit.

 

Klientské státy

Klientské státy jsou do jisté míry pevněji svázané se svým vládcem, ale na rozdíl od vazalů nemusejí být ze stejné kulturní skupiny a využívají svůj stav jinak. Klientský stát je většinou výsledkem války. Klientský král je většinou do jisté míry nezávislý na guvernérovi a má k ovládané zemi místní vazby.

Platba: vládci se platí 25% měsíčního příjmu
Požadavky:
• Poddaný nesmí mít více než 150 měst.
• Poddaný nesmí být kmen.
• Vládce nesmí být kmen.
Modifikátory:
• Poddaný získává -5% popularity vládce.
• Poddaný získává +10% celkového obchodního modifikátoru.
Speciální pravidla:
• Pokud bude poddaný napaden, vládce jej bude bránit.
• Poddaný může obchodovat jen s vládcem.
• Poddaný se účastní válek svého vládce.
• Poddaný může být integrován diplomatickou cestou.
• Tento vztah stojí vládce diplomatický slot.

 

Satrapie

Satrapie jsou zvláštní typ poddanství, který je možný jen pokud je poddaná strana ve skupině perských vojenských tradic. Satrapa je do jisté míry podobný guvernérovi, ale očekává se, že bude mít vyšší autoritu, větší závazky a impozantnější království. Silní strapové jsou většinou na východě a málokterý z nich napomáhá legitimitě svého vládce.

Satrapie jsou notoricky nezávislé, svéhlavé a obtížné. Udržení štěstí satrapů bude vyžadovat interakci v pravidelných událostech.

Platba: vládci se platí 50% měsíčního příjmu
Požadavky:
• Poddaný musí mít perské vojenské tradice.
• Poddaný musí mít více než 40 měst.
• Vládce musí mít 150 měst a více.
• Poddaný musí být monarchie.
• Vládce musí být monarchie.
Modifikátory:
• Vládce získá za satrapu 2% legitimity měsíčně navíc.
Speciální pravidla:
• Pokud bude poddaný napaden, vládce jej bude bránit.
• Poddaný se účastní válek svého vládce.
• Poddaný může být integrován diplomatickou cestou.
• Tento vztah stojí vládce diplomatický slot.
• Poddaný nemůže diplomatickou cestou tento vztah zrušit.

To je pro dnešek vše. Příště se podíváme na kmeny a jejich migraci.

WhiteHorse