Imperátor – deník vývojáře č. 23

Zdravím vás. Vítejte u 23. dílu deníku vývojáře Imperátora!

Dnes probereme řecké vojenské tradice a celkové nastavení hry ve velkém řeckém regionu. V dalších denících se do ostatních částí řeckého světa ještě vrátíme.

Válka s diadochy

Když se přesuneme do východní části Středomoří, dostaneme se k hlavnímu konfliktu počáteční části Imperátora, konfliktu, do kterého se zapletla nejslibnější republika v Itálii.

V roce 334 před Kristem, několik let po samnitských válkách a asi 30 let před začátkem hry, překročil Alexandr Makedonský Hellespont a napadl perskou Achaimenovskou říši. Alexandr celou říši rychle dobyl a jeho vláda se rozprostřela od Řecka a Egypta na západě po řeku Indus a údolí Fergana na východě. Nicméně v roce 323 před Kristem Alexandr ve městě Babylon náhle ve věku pouhých 32 let zemřel.

Generálové v Babylonu nečekali, až jeden z Alexandrových dědiců dospěje a po krátkém váhání si začali dělit říši mezi sebe. Mezi těmito nástupnickými vládci téměř okamžitě zavládl válečný stav a vypukla mezi nimi série konfliktů, které trvaly mnohem déle, než samotné dobytí říše Alexandrem. Příběh tohoto velkého konfliktu by mohl zaplnit mnoho vývojářských deníků a obsahuje vše od zajištění Alexandrových vdov, dětí, sourozenců a přelévání pochybného štěstí a bohatství. Je to období nejvelkolepějších obléhání a námořních i pozemních bitev. Při začátku hry v roce 304 boje stále ještě probíhají. Zbývající frakce ovládají Cassander v Makedonii, Lysimachos v Thrákii, Antigonus ve Frýgii, Ptolemaios v Egyptě a Seleukos v Persii. Žádní potenciální pokrevní dědicové říše už nezbyli a tak tito zbývající generálové sami sebe začali prohlašovat za krále. V dějinách byli nazýváni diadochové, neboli následníci.

Ale nebudeme si tady popisovat války s diadochy v celém jejich rozsahu a raději se zaměříme na různé oblasti, kterým následníci vládnou při začátku naší hry. V tomto deníku se zaměříme na geografickou oblast Řecka, což je do jisté míry periferie celého konfliktu, ale v jiných aspektech je jeho středem.

Řecké vojenské tradice:

Řecké vojenské tradice budou využívat všechnny země, které mají jako státní kulturu tu řeckou, včetně již zmíněných království Diadichů. Jako u všech vojenských tradic i zde jsou tři různé cesty.

Jména tradic a cest zatím samozřejmě nejsou definitivní a ještě se mohou měnit.

Řekové mohou odemknout tři schopnosti. Nájezd na město a pohraniční pevnost je obsažena i v italských tradicích. V řeckých tradicích je navíc Šarvátka lehké kavalerie. To je schopnost jednotky, která zvyšuje poškození, způsobené lehkou kavalerii a velbloudy, přičemž i ona utrpí větší poškození.
Celkově řecké tradice poskytují řadu různých bonusů pěchotě, kavalerii a námořním jednotkám a záleží na tom, čemu dáváte přednost.

Počáteční tradice – Moderní falanga – umožňuje stavět falangy

Cesta Seleuků

Agema: disciplína lehké kavalerie +15%
Zbraně k pronájmu: cena náboru žoldnéřů nižší o 25%
Féničtí námořníci: útok lodí +15%
Sdružená kavalerie: umožňuje šarvátku kavalerie
Kataphraktoi: disciplína těžké kavalerie +15%
Hipparchos: morálka kavalerie +15%
Závěrečný bonus této cesty je Bezedná pokladna – údržba žoldnéřů -25%

Řecká cesta

Sarissa: morálka těžké pěchoty +15%
Tarentinský postup: obrana lehké kavalerie +15%
Obléhání: obléhací schopnosti +15%
Vojenské kolonie: umožňuje vojenské kolonie
Moje větší než tvoje: obrana lodí +15%
Opevnění městských států: obrana opevnění +15%
Staletí válek: údržba těžké pěchoty -25%
Závěrečný bonus této cesty je Stříbrné štíty – disciplína těžké pěchoty +15%

Antigonidská cesta

Veterání velké kampaně: počáteční zkušenost jednotek +15%
Hrdí loďaři: stavba lodí -25%
Jezdecká šlechta: útok lehké kavalerie +15%
Kořist pro vítěze: umožňuje nájezd na město
Peltati: útok lehké pěchoty +15%
Speciální pěchota: disciplína lučištníků +15%
Páni hor: horský bonus lehké pěchoty +25%
Závěrečný bonus této cesty je Kombinované zbraně – disciplína lehké pěchoty +15%

 

Greece 450 Ab urbe condita – 304 před Kristem

 

Makedonie, Epirus a Thrákie

V době Alexandrovy smrti byla Makedonie a řecká města svěřena Antipaterovi, jednomu z nejstarších a nejzkušenějších důstojníků. Antipater byl dokonce prohlášen vládcem říše (i když spíše teoretickým) a byl pověřen správou říše pro pravděpodobné dědice, Alexandrovy syny Alexandra a jeho neschopného bratra Filipa. Antipater byl starý muž a v roce 319 před Kristem přenesl tíhu vlády v Makedonii na dalšího generála Polyperchona. Antipaterův prvorozený syn Cassander, který byl sám veteránem Alexandrových dobyvačných tažení, to chápal jako ohrožení svých ambicí a spojil se s nepřáteli svého otce. Nakonec se zmocnil Řecka a Makedonie silou. Při vládě v Řecku záhy zjistil, že nepřátelé jeho otce se rychle stali i jeho nepřáteli.

Startovní země:

Makedonie: původní Alexandrovo království, nyní ovládané Cassandrem z antipatridské dynastie. Makedonie byla sice silně militarizovaná, ale nejbohatší část Alexandrovy říše to nikdy nebyla. V posledních létech rozkvétala pod vládou Antipatridů, kteří investovali obrovské sumy do zakládání novýc měst, zlepšování infrastruktury a celkově si vedli jako řečtí králové. Rok před začátkem hry si Casander objednal vraždu posledního Alexandrova dědice a tento úkol svěřil svému otci. V řeckých městech to vyvolalo jistý rozruch, ale ostatní diadochové vcelku nijak neprotestovali.

Epirus: přesněji Epiruská liga. Vedl ji nově zvolený král Pyrhos Akcidus (Pyrrhus Accidae), který byl považován za nejlepší vojenský mozek své doby. Pyrhos byl sice mladý, ale už si stačil udělat jméno jako dobrodruh a žoldnéř. Měl pocit, že má na alexandrovskou oblast legitimn nárok a sympatizoval s Antigonidskou věcí. Epirus začíná jako neutrál bez aliancí, ale s mnoha možnostmi expanze.

Thrákie: oblast Lysimacha, ostříleného generála z alexandrovských válek. Byl poněkud méně vlivný než většina ostatních, o kterých jsme mluvili. Thrákie je spojenec Makedonie proti Antigonidům ve Frýgii, ale její chabé vojenské zdroje se většinou využívají na obranu vlastního vnitrozemí proti severským kmenům. Thrákie začíná jako spojenec Makedonie a jejím vazalem je Odrýsie.

Odrýsie: thrácké kmenové království na sever od Lysimachovy domény. Formálně je vazalem Lysimacha, ale dost často je také jeho vzpurným nepřítelem. Odrýsia začíná jako vazal Thrákie.

Taulantia: království severně od Epirusu, ovládané Antipaterem, slavným králem válečníkem, který bojoval s Alexandrem Velikým a později Cassanderem. Před mnoha lety posloužil jako útočiště Pyrhovi a jeho matce, když je tehdy chtěl nechat Cassander zabít. Začíná jako neutrál bez spojeneckých závazků.

Cavi: malý kmenový vazal Taulantia v Illyrii.

Paeonia: kmenové království v Horní Makedonii, založené větví rodu Aread z Makedonie. Začíná jako vazal Makedonie.

 

Střední Řecko

Řecko je sice daleko od středu alexandrijské říše, ale je xtrémně blízko válek následníků. Pro helénské městské krále představuje politické hlavní město, kterému se máloco na světě vyrovná. Disponuje značným obchodním bohatstvím a mohlo by být velkým zdrojem pracovních sil pro všechny expandujcí armády diadochů.

Cassandrovou strategií v Řecku bylo opevnit města a dosadit do jejich úřadů vlastní lidi, zejména do těch důležitých, jako jsou Athény, nebo velká pevnost Korint. Tato strategie v řeckých městech nebyla příliš oblíbená, ale umožnila mu ovládat mnoho nesourodých frakcí a lig v regionu.

Na začátku naší hry Demetrius, syn Antigona a spolukrál Frýgie právě přistál s velkou armádou v Makedonské pevnosti Chalcis ve středním Řecku. Po rychlém obléhání Rhodosu a dobytí Kypru ho jeho pověst předcházela. Také to nebylo poprvé, co vedl kampaň v Řecku. Když tedy Demetrius slíbil řeckým městům svobodu, mnohá z nich se ihned odvrátila od Makedonie a přidala se k němu. Při začátku naší hry Cassander a jeho armáda rychle prchli na sever, zatímco Demetrius nyní upevňuje svůj vliv na Athény a Boeotii. Po začátku zimy válečné akce poněkud utichly, ale nedá se čekat, že to vydrží příliš dlouho.

Startovní země:

Athény: asi nejprestižnější ze všech měst řeckého světa. Jsou domovem akademie, založené Platonem. Za vlády Cassandera ovládal Athény tyran
Demetrius z Phalerumu. Na počátku hry ještě Athény tyrana nemají a vítají antoginodského prince Demetria s otevřenou náručí jako osvoboditele. Časem tento vztah
poněkud zhořkl, ale na začátku hry jsou Athény zastáncem antogonidské věci v Řecku. Athény začínají jako demokratická republika a vazal Frýgie.

Théby: kdysi vůdce Boeotianské ligy. Théby se staly po dobytí Řecka kořistí Alexandra Velikého. Cassander, jako kdyby se chtěl od Alexandra distancovat, utratil
značné sumy, aby se Théby staly v regionu opět významnou mocností a byl loajální vůči Makedonii. Théby začínají jako vazal Makedonie.

Boeotie: země, představující Boeotianskou ligu. Jakmile Demetrius Poliocertes přistál v Chalcis, Boeotianská liga se odvrátila od Cassandera z Makedonie a
přešla k Antigonidům z Frýgie. Začíná jako spojenec Frýgie.

Aetolia: malá země, představující Aetolskou ligu. Častý spojenec Antigonidů z Frýgie. Na počátku hry právě vstoupili do aliance s Demetriem Poliocertem.

Euboea: představuje Euboeanskou ligu a ovládá celý ostrov Euboea, kromě samotného opevněného města Chalcis. Začíná jako vazal Frýgie.

Akamania: malá země, představující Akamanskou ligu v západním Řecku. Leží na hranicích Makedonie a Epiru. Tato malá liga se bude muset kvůli svému přežití
spolehnout na mocnější ochránce. Začíná jako vazal Makedonie.

Megara: malé město mezi Athénami a Korintem. Je domovem Megarské školy filozofie a logiky. Když Demetrius propustil Athény ze svého tyranství, vyslovila se
pro Frýgii. Megara začíná jako vazal Frýgie.

 

Peloponés:

Hornatý poloostrov v jižním Řecku obsahuje velké množství malých městských států. Ještě mají v živé paměti makedonskou nadvládu, ale v předcházejících válkách byla oblast téměř úplně osvobozena Antigonidskou aliancí. Antigonský generál Polypcheron, který v regionu vládne, nedávno přeběhl ke Cassanderovi, aby Makedonii získal pro Alexandrovy bratry.

Peloponésská města zůstávají po odchodu Polypcherona většinou nezávislá a neobsazená. Na severním přístupu k poloostrovu leží Korint a jeho obrovská pevnost Akrokorint, kterou stále drží Cassander. Několik malých městských států, především kolem Argosu, také zůstalo věrných Makedonii, hlavně kvůli vlastním zájmům.

Startovní země:

Sparta: největší a nejslavnější stát na Peloponésu je Sparta. Království je dávno za zenitem a v oblasti už dlouho nemá žádné velké politické slovo. Alexandrovým i Cassanderovým cílem však stejně bylo Spartu získat. Sparta je stejně jako Athéy zakladatelem řeckých měst kolem Středozemního moře a stále v jejich konfliktech hraje svou roli. Krátce po začátku hry posílá prince Cleonyma do Itálie, aby pomohl Tarentu. Sparta začíná jako nezávislá a je spojencem Tarentu.

Argos: republika, která je historicky regionální velmocí a oponentem spartské hegemonie. Argos s podporou Makedonie působil v oblasti jako svorník a protiváha k vzestupu ostatních regionálních mocností. Argos začíná jako vazal Makedonie.

Megalopolis: malé město severně od Sparty, před 60 lety silně opevněné Thébami. Je hlavním městem Arkadijské ligy, do které spadá mnoho měst na Peloponésu. Megalopolis začíná v obranné lize s Azanií, Mantineou a Stymphalií.

Azania: demokratická republika, reprezentující různá malá města na Peloponésské vysočině. Na počátku hry je Azania v obranné lize s Megapolí, Mantineou a Stymphalií.

Stymphalia: malý městský stát poblíž Korintu, člen Arkadijské ligy. Stymphalia začíná v obranné lize s Megalopolí, Mantineou a Azanií.

Mantinea: oligarchická republika ve středním Peloponésu. Opevnění a strategická pozice udělala z Mantiney mnohokrát dějiště historických bitev. Mantinea začíná v obranné lize s Megalopolí, Stymphalií a Azanií.

Troizen: malý městský stát na výběžku poloostrova Argolid. Začíná jako vazal Makedonie.

Epidauroe: malý městský stát, centrum Asklepiova kultu. Začíná jako vazal Makedonie.

Aigon: městský stát v sverním Peloponésu, kdysi hlavní město staré a zaniklé Achaenejské ligy. Začíná jako nezávislý a mimo aliance.

Patrai: městský stát v sverním Peloponésu. Ve své době byl zakladatelem Achaenské ligy, která sdružovaůla většinu regionu. Začíná jako nezávislý a mimo aliance.

Elis: městský stát v západním Peloponésu. V jeho teritoriu leží Olympia a Elis je proto hostitelem mnoha olympijských her. Začíná jeko nezávislý a mimo aliance.

Heraia: malý městský stát na vysočině za Olympií. Je na okraji Arkadijské ligy, ale sama je na začátku hry mimo spojenecké svazky.

Messenia: oblast v minulosti anektovaná a zotročená Spartou. Messenii zajistily nezávislost před 60 léty Théby, které ji také opevnily, aby udržely pod kontrolou moc Sparty. Messenia je od začátku dobře opevněná a její zahraniční politika je silně protispartská. Začína jako nezávislá a mimo aliance.

Lepreon: malý městský stát v úrodné oblasti Trifilie na západním pobřeží Peloponésu. Začíná jako nezávislý a mimo aliance.

A to je dnes vše.

O řeckém světě by se dalo mluvit ještě dlouho. Příští týden se ale vrátíme k náboženským Znamením a možná ještě jedné nebo dvou věcem ze začátku hry.